Personuppgiftspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. Denna policy beskriver hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter dels när du är kund hos oss, dels när du besöker vår hemsida.

Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Ansvarig för hantering av personuppgifter

Grannen AB (STF vandrarhem Lärbro & Action club) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter sombeskrivs i den här policyn.

Om du har några frågor eller vill åberopa någon av dinarättigheter så når du oss på:

E-post: info@grannen.se
Adress: Norrvangevägen 1
Postadress: 624 52 Lärbro
Telefonnummer: 0498-225030

Hur får vi tillgång till personuppgifterna?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig i samband med att du blir kund hos oss, kontaktar oss, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan, så kallad tredje part. De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Följande kategorier av personuppgifter kan vi komma att behandla:

Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer

Identitetsuppgifter såsom personnummer & organisationsnummer

Ekonomiska uppgifter såsom bankkontonummer ochandra bankrelaterade uppgifter

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullföljavåra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla flerpersonuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efteratt använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Nedan följer information om vilkapersonuppgiftbehandlingar som finns.

Tillhandahålla och fullgöra avtal omtjänster/varor
Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal ochtillhandahålla tjänster/varor till dig. Vi behandlar personuppgifter för vår administration och fakturering av tjänsterna/varorna, för att hantera klagomål och reklamationer, för att hjälpa dig vid frågor om din tjänst/vara när du kontaktar vår kundservice samti övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheterenligt vårt avtal med dig. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter, identitetsrelaterade personuppgifter samt ekonomiskapersonuppgifter.

Bokföring

Vi behandlar dinapersonuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter somåvilar oss, t ex bokföringslagens krav på arkivering av räkenskapsmaterial.Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter,identitetsrelaterade personuppgifter samt ekonomiska personuppgifter.

Marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter för att möjliggöra marknadsföring av varor/tjänster till digoch att möjliggöra utskick av nyhetsbrev för de tjänster/varor du ärintresserad av generellt samt information om företaget. Vidare även attmöjliggöra inbjudan till evenemang inom området för ditt intresse. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter.

Inför anställning

Vi behandlar dinapersonuppgifter i samband med att du söker lediga tjänster eller anmälerditt intresse för anställning hos oss. Bolagetbehandlar dina personuppgifter för att bedöma din ansökan och genomförarekryteringsprocessen. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter och identitetsrelaterade personuppgifter.

Vilkenrättslig grund har vi för våra personuppgiftsbehandlingar?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administreraoch tillhandahålla avtalad tjänst/vara. När det gäller personuppgiftsbehandlingför att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen eller skattelagstiftningenär den rättsliga grunden för behandling rättslig förpliktelse.

För behandlingarna marknadsföring och inför anställning ärden rättsliga grunden vårt berättigade intresse. Detta innebär att vi anser attvåra intressen att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål som listasovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning avbehandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att vi anseratt behandlingen kommer att vara fördelaktig för dig.

När det gäller personuppgifter i samband medarbetsansökningar som inte har något samband med en rekryteringsprocess elleravslutad rekryteringsprocess så kommer vi att spara dina personuppgifter föreventuellt framtida rekryteringsbehov endast om du har samtyckt särskilt tilldetta.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dinapersonuppgifter så länge du är kund hos oss. Vissa personuppgifter sparas under en längre tid exempelvis för attuppfylla krav från bokföringslagen och skattelagstiftningen. När ändamålen medbehandlingarna är uppfyllda och lagringstiden löpt ut raderas dinapersonuppgifter på ett säkert sätt eller anonymiseras så att det inte längregår att koppla dem till dig.

Speciellt om cookies

Encookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver ber om att få spara idin webbläsare. Genom att innehållet i cookien i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till den aktuellawebbplatsen är det möjligt för servern att hålla reda på besökarenspreferenser, beteende eller identitet (i den mån den är känd). Vi använderföljande cookies på vår webbsida:

Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphörnär du stänger din webbläsare eller enhet).

Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar pådin dator tills du tar bort dem eller de går ut).

Tredjepartscookies (cookies som satts av entredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, som exempelvis Google och youtube.

De cookies vi använder syftar till att förbättra detjänster vi erbjuder. Cookies gör att webbsidan får en bättre funktionalitetoch underlättar för dig som användare. Vi använder cookies också för att samlain och analysera beteendedata baserat på din användning av webbplatsen och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till dig som användare. Vi använderäven cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Hur kan du hantera cookies?

Du kan när som helst ändra inställningarna föranvändningen och omfattningen av cookies i din webbläsare. Du kan då välja att blockera samtliga cookies, endast acceptera vissa cookies eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Om du väljer att blockera eller raderacookies kan det innebär att vissa tjänster inte kan användas eller attwebbplatsen inte fungerar korrekt i alla avseenden.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut registreradespersonuppgifter till utomstående om den registrerade inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligtavtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till utomståendesäkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vårbehandling av dina personuppgifter och för att uppfylla de krav som vi ärskyldiga såsom företag delar vi personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss. Dessa företag får endast behandla personuppgifter enligt det personuppgiftsbiträdesavtal som tecknas med företaget och enligt deinstruktioner som de får i samband med detta. De får inte använda dina personuppgifter för egna ändamål och de är skyldiga enligt lag och avtal attskydda dina personuppgifter. En tjänsteleverantör får inte dela dina personuppgifter med tredje part eller underleverantör utan att vi godkännerdetta.

Myndigheter
Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligtlag att göra det. Denna information kan omfatta dina personuppgifter. I sambandmed en rättstvist kan det vara aktuellt att även överföra information som kaninnehålla personuppgifter till övriga parter i tvisten.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi skyddar dina personuppgifter genom en kombination avt tekniska och organisatoriska lösningar. Vi har vidtagit särskildasäkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig åtkomst. Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dinapersonuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast de personer somfaktiskt behöver behandla dina personuppgifter för sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

Dina rättigheter

Som registrerad hos oss har du följande rättigheter:

Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilkapersonuppgifter vi har om dig.

Du har rätt att begära rättning om vi har felaktig eller ofullständig personuppgift registrerad om dig.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under dessaförutsättningar:

– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
– Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
– Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag(t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dinapersonuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden ärsamtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, somdu själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifterbegränsas. Om du begär en begränsning av din behandling av personuppgifter kandet dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemotdig under den tid som begränsningen är gällande.

Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling som har intresseavvägning som rättslig grund. För att vi ska kunna fortsätta med denaktuella behandlingen behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl förbehandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. Iannat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva ellerförsvara rättsliga anspråk.

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifteranvänds för direkt marknadsföring. Görs en invändning mot direktmarknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

Omdu inte är nöjd med det svar du har fått från oss har du rätt att lämna klagomåltill tillsynsmyndigheten.

Klar